Αρχική  KEYVART


Η βεβαίωση μηχανικού και η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 (παρ.15 και 16 του άρθρου 49 του ν.4030/11 - - ) , είναι υποχρεωτική για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4014/2011 και τις συμπληρώσεις του άρθρου 49 του Νόμου 4030/11, με τις προδιαγραφές όπως διατυπώνεται στο άρθρο 23 παρ.4 [ όπως τροποιήθηκε και ισχύει ] , παρέχεται από εμάς με πλήρη γνώση των ευθυνών που απορρεούν επίσης από τον νόμο άρθρο 23 παρ.5 και 6 []


Εκδίδουμε βεβαιώσεις για ακίνητα σε όλη την Ελλάδα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ 210 777.60.50


Οι προδιαγραφές της βεβαίωσης του μηχανικού, αλλά και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, περιγράφονται στο άρθρο 23 παρ. 4 :

Άρθρο 23 :Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης παρ.4 :Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόµενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983 [], επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι :

- στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν

- την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας,

- τη δόµηση,

- την κάλυψη και

- το ύψος του κτιρίου και

- δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή

- ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2,

- καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 [].

Ολο το άθρο 49 του ν.4030/2011 εδώ

Αναρτήθηκαν στις 29-9-2011 τα παραπάνω έντυπα :

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ : με το άρθρο 49 [ ]του νόμου 4030/2011, δίνεται η δυνατότητα να τεκτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς , οπότε και να γίνεται δυνατή η έκδοση βεβαίωσης, αφού η αυθαίρετη κατασκευή ελεγχθεί από αρχιτεκτονική επιτροπή.ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ για έκδοση βεβαίωσης


1)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Οικοδομικής   

  Αδείας (μπλέ σφραγίδα πολεοδομίας)

2)επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  κάτοψης

   ορόφου (μπλέ σφραγίδα πολεοδομίας)

3)τοπογραφικό διάγραμμα ή/και διάγραμμα

  Κάλυψης (μπλέ σφραγίδα πολεοδομίας)

4)Το τελευταίο συμβόλαιο κτήσης

5)Αντίγραφο  ΚΑΕΚ κτηματολογιου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


http://www.keyvart.gr/topografikaEGSA87.html βεβαιωσεις Ν.3014/2011 Ν.3030/2011