Αρχική  KEYVART


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι τα εξής:

• Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο)

• Δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών,

• Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο) Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη,

• Μελέτες Θερμομονωτικής Επάρκειας Κτηρίου (KENAK εφαρμογή από 01/10/10)

• Ενεργειακή Μελέτη Κτηρίου (KEΝΑΚ εφαρμογή από 01/10/10)

• Μελέτη πυροπροστασίας και έγκριση της από την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται,

• Μελέτη καυσίμου (φυσικού ) αερίου, όπου απαιτείται,

• Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο,

• Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση)

• Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

• Υψόμετρο δήμου ή κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές,

• Έγκριση αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού,

• Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.

• Βεβαίωση δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως,

• Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση,

• Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων,

• Απόδειξη προκατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα,

• Aδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους,

• Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με το σχετικό ξυλότυπο ή και με μελέτη αν χρειάζεται, η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς,

• Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο),

• Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη,

• Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις αμοιβές μηχανικών.

Συμπληρωματικά στοιχεία για ειδικά κτίρια:

Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και προκειμένου για την έκδοση αδείας για ειδικά κτίρια απαιτούνται τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία, αναλόγως της χρήσεως του κτιρίου :

Κτίρια κινηματογράφων και θεάτρων: εγκεκριμένα σχέδια από την επιτροπή ασφαλείας κινηματογράφων καθώς και άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια κατά τον νομό υπηρεσία,

Κτίρια σταθμών αυτοκινήτων: εγκρίσεις από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, από το υπουργείο Βιομηχανίας για τυχόν υπάρχουσα βιομηχανική εγκατάσταση και έγκριση της διεύθυνσης οικισμού για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις,

Κτίρια βιομηχανικά και βιοτεχνικά: έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου για προσθήκες σε εργοστάσια, απόφαση της γενικής διεύθυνσης πολιτικής άμυνας για την κατασκευή ή μη καταφυγίου και έγκριση της διεύθυνσης οικισμού για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις,

Κτίρια πτηνοτροφείων, στάβλων, βουστασίων και παρεμφερών εγκαταστάσεων:έγκριση του υπουργείου Υγείας με θεώρηση τοπογραφικού διαγράμματος και να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές,

Κτίρια νοσοκομείων, κλινικών: εγκρίσεις του υπουργείου Υγείας,

Αθλητικές εγκαταστάσεις: απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

Κτίρια εκπαιδευτηρίων κλπ.: έγκριση του υπουργείου Παιδείας και της διεύθυνσης οικισμού προκειμένου για παρεκκλίσεις,

Κτίρια ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ κλπ.: έγκριση του ΕΟΤ και της διεύθυνσης οικισμού προκειμένου για παρεκκλίσεις,

Οικοδομές σε προσφυγικούς οικισμούς: έγκριση του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία θα συνοδεύεται από το παραχωρητήριο.

Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής σε χώρους οικοδομήσιμους οι οποίοι, όμως έχουν χαρακτηρισθεί για άλλο σκοπό, πριν χορηγηθεί η άδεια ερωτάται ο αντίστοιχος φορέας που έχει δεσμεύσει το οικόπεδο, ο οποίος εντός τακτής προθεσμίας θα πρέπει να το απαλλοτριώσει, άλλως πρέπει νο χορηγηθεί η άδεια.ΚΕΝΑΚ