Αρχική  KEYVART


Αναλυτικά το Νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα


Αναλυτικά το περιεχόμενο όλου του Νομοσχεδίου και η διαδικασια ρυθμισης για Αυθαιρέτα:


Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2012, δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εάν δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του, αν δεν έχει
περατωθεί η διαδικασία διατήρησής του κατά τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου, ή αν δεν έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου διατήρησης της νέας ρύθμισης.

Τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα:

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, επί το συντελεστή 15% (0,15), και επί συντελεστές που κυμαίνονται από 0,5 εώς 3,0 οι οποίοι μειώνουν ή αυξάνουν το πρόστιμο ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου. Συνοπτικά ο τύπος είναι:

Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές (Πατήστε εδώ - Για τον Αναλυτικό Υπολογισμό του Προστίμου σας)

ή Καλέστε σήμερα για Δωρεάν και Χωρίς Δέσμευση Υπολογισμό του Κόστους Ρύθμισης για το Αυθαίρετο σας: 210.777.60.50

Ποιά Αυθαίρετα Υπάγονται στη Ρύθμιση και Ποια όχι:

Στην Ρύθμιση υπάγονται μόνο:

Κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 και με επιτρεπόμενες για την περιοχή τους χρήσεις

Στην Ρύθμιση ΔΕΝ υπάγονται (και είναι άμεσα κατεδαφιστέες) :

Οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π)

Δόσεις και εκπτώσεις

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την επερχόμενη έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.·

Χρόνοι διατήρησης των ρυθμιζομένων Αυθαιρέτων:

Α. Σαράντα (40) χρόνια σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που το αυθαίρετο κτίσμα, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται συνιστά κύρια και μοναδική κατοικία και εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000)

Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, η διατήρηση αυξάνεται σε σαράντα (40) χρόνια.

Γ. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Η διατήρηση αυξάνεται σε σαράντα (40) χρόνια υπό την προϋπόθεση: χρήσης συντελεστή δόμησης όμορου ή τμήματος όμορου οικοπέδου ή οικοπέδου στην περιοχή.

Τα δικαιολογητικά

Για τη Ρύθμιση Αυθαιρέτου απαιτούνται:

α. Αίτηση,

β. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1,· η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής· ή εγκατάστασης· της χρήσης σε αυτό καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.

γ. Τεχνική έκθεση,·που συμπληρώνεται από αρμόδιο· μηχανικό. Στην έκθεση αυτή· περιλαμβάνεται η περιγραφή της κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, το εμβαδόν αυτής και· η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες της κατασκευής από όλες τις απόψεις.

δ. Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται· η αυθαίρετη κατασκευή· για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί, συντάσονται απο Διπλωματούχο Μηχανικό* και επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα,· «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», και σε κάθε περίπτωση, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας, η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του.

* Σε περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια οικοδομής, όπου θα πρέπει να συντάξουμε όλα τα σχέδια, θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οπότε μην αφήνετε την ρύθμιση του ακινήτου σας για τελευταία στιγμή.

ε. Παράβολο / αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για·· κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το πρόστιμο που προβλέπεται.


στ. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του, είτε στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία είτε στα ΚΕΠ του Δήμου.

Περιπτώσεις Αυθαιρέτων

Από 1.500 ως 3.000 ευρώ οι «μικρές» υπερβάσεις
Οπως ορίζεται, ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τμ και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, καθώς και για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) ευρώ.

Στο μισό το πρόστιμο για πριν το 1983

Το μισό πρόστιμο της παραπάνω περίπτωσης οφείλεται για κατασκευές και χρήσεις που ανεγέρθησαν με βάση οικοδομική άδεια και υπήχθησαν στις περί αυθαιρέτων διατάξεις μετά από ακύρωση ή ανάκληση της άδειας αυτής καθώς και για πρόχειρες κατασκευές μέχρι είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα, που ανεγέρθηκαν πριν την 1/1/1983.

Βιομηχανίες, ξενοδοχεία, παραγωγικές μονάδες
Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Αν δεν υπάρχει τιμή ζώνης
Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, καθώς και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!